Printerversie

Voorbeeld Kampcontract

Voorbeeld Kampcontract - Bivakhuis Deken Verstraelen

< Verhuur Bivakhuis tijdens vakantieperiodes >

1.       Aankomst en vertrek:
Bij het begin van de gebruiksperiode wordt door de verantwoordelijke van Bivakhuis Deken Verstraelen, of door zijn vertegenwoordiger, samen met de verantwoordelijke van de gebruikers, een inventaris en de staat van de gebouwen opgemaakt. Op de dag van het vertrek wordt hetzelfde gedaan.
De gebruiker verbindt er zich toe de tijdstippen van vertrek en aankomst te respecteren.
De aankomst is bij start van de gebruiksperiode en ten vroegste om 15.00 uur
Het vertrek is bij het einde van de gebruiksperiode en ten laatste om 11.00 uur
 
2.       Gebruiksprijs:
Bivakhuis de gebruiksprijs van het bivakhuis (maximaal 60 personen) bedraagt xxx Eur per nacht. Voor jeugdwerkverenigingen bedraagt de gebruiksprijs xxx Eur per nacht.
Extra lokaal: Een extra lokaal kan worden aangevraagd. De gebruiksprijs hiervoor bedraagt xxx Eur per nacht. Dit lokaal mag echter niet als slaapplaats worden gebruikt.
Tenten: Voor het plaatsen van een tent wordt xxx Eur aangerekend per man per nacht.
Boekingen: Jeugdwerkverenigingen genieten een voorrangsregeling en kunnen 36 maand voorafgaand aan de gebruiksperiode het bivakhuis reserveren. Voor andere initiatieven geldt een reservatie periode van 6 maanden.
 
3.       Afzonderlijk aangerekende kosten
- Gasverbruik, nodig voor het koken en warm water, per verbruikte kubieke meter aardgas;
- Elektriciteit per verbruikte kilowatt-uur elektriciteit en water per kubieke meter water;
- Verwijdering van afval.
Deze kosten worden tegen de op dat moment geldende dagprijs en in functie van het echte verbruik opgesteld. Bij het begin en het einde van de verblijfperiode wordt inzake elektriciteit, gas en water de stand van de meters door gebruiker en eigenaar samen opgenomen.
 
4.       Betalingsplan: De gebruiksprijs en kosten worden volgens onderstaande voorlopige berekening verrekend.
Voorschot: Ter bevestiging van het contract wordt een voorschot van xxx Eur betaald wat binnen de 14 dagen na de ondertekening van het contract gestort moet worden op rekening 833-4427511-10 t.n.v. Bivakhuis Deken Verstraelen. Wanneer deze termijn niet wordt nageleefd, vervalt automatisch de gevraagde gebruiksperiode en mag de eigenaar de gevraagde periode terug beschikbaar stellen.
Borgsom: Op het einde van de gebruiksperiode worden de kosten voor eventuele schade aan gebouwen, terreinen en inboedel verrekend met een borgsom van xxx Eur. Het saldo van deze borgsom zal door de eigenaar na de gebruiksperiode teruggestort worden op de rekening van de gebruiker.
Gebruiksprijs: De gebruiksprijs wordt op onderstaande wijze berekend. Op het einde van de gebruiksperiode wordt een verrekening uitgevoerd t.a.v. afzonderlijke kosten en daadwerkelijke overnachtingaantallen

5.       Annuleringen:
Bij annulering worden, met uitzondering van de betaalde borgsom, de reeds betaalde bedragen niet terug betaald. De terugstorting wordt uitgevoerd op rekening van de gebruiker.
 
6.       Prijswijzigingen:
Indien het contract meer dan 2 jaar voor de gebruiksperiode wordt afgesloten, behoudt de eigenaar zich het recht voor om bij eventuele tussentijdse prijswijzigingen de nieuwe prijzen in rekening te brengen.
 
7.       Algemeen:
·       de gebruiker dient zelf voor kook-, eet- en schoonmaakgerief te zorgen;
·       er mogen geen spijkers in muren of deuren worden aangebracht;
·       er zijn geen voertuigen toegelaten op de terreinen, tenzij voor het in- en uitladen van materialen. De voertuigen worden geplaatst op de parking gelegen aan de Essendonk;
·       afval zal gedeponeerd worden in de container of in vuilniszakken;
·       tussen 22.00u. en 7.00u. zal de nachtrust gerespecteerd worden, dus geen muziek of andere geluiden die storend zijn voor de omwonenden;
·       tenten moeten geplaatst worden op de daarvoor aangeduide plaats;
·       er mogen géén slootjes rond de tent gegraven worden;
·       er mogen geen bomen gekapt of gezaagd worden en de beplanting mag niet beschadigd worden;
·       kampvuur gebeurt alleen, mits toelating van de plaatselijke brandweercommandant en van de eigenaar, op de daarvoor aangeduide plaats;
·       de nabij gelegen speeltuin mag gebruikt worden, maar hoort niet bij de terreinen van de eigenaar.
·       na de gebruiksperiode moet alles in de oorspronkelijke staat terug overgedragen worden. D.w.z.:
¨     de lokalen en sanitaire ruimten moeten netjes geschuurd achtergelaten worden;
¨     stoelen en tafels moeten netjes op hun plaats staan;
¨     de filter van de afzuiging in de keuken moet schoongemaakt zijn;
¨     de terreinen moeten zuiver achtergelaten worden.
·       de eigenaar is niet verantwoordelijk voor schade die door de gebruiker toegebracht wordt aan derden;

 opm. actuele prijzen zijn terug te vinden op www.jeugdverblijven.be